«Мирас» — бильги арттырыджы программа. Озь яйынларында истидатлы рессамларнынъ кетениндеки парлакъ ве озьгюн ресимлер, шаирлернинъ эсерлериндеки тасвир олунгъан къырым дюльберлиги, ватан севгиси, чешит усталарнынъ ишлери ве андаки гизли, сакраль орьнеклери — халкъымызнынъ чокъасырлыкъ тарихи, медениети акъкъында тариф эте.
Эр джумаэртеси куню, саат 11:30 лейха муэллифи Эльмара Мустафа сизни шу зенгин къырымтатар асаблыгъы иле таныш эте.