«Миллет Берекети» меракълы икяелер, дуйгъулар ве тюрлю ашларнынъ хазинеси олгъан ашчылыкъ программасыдыр. Сизинъ алышыкълы емек джедвелинъизге даа чешит лезетли ашлар къошмакъ ичюн, файдалы тевсие ве сырлар. Бизнен берабер къувана-къувана пиширинъиз!
Эр джумаэртеси куню саат 19:00 «Миллет Берекети» «Миллет» телеканалында.