BalaLAND. Выпуск 74

Балалар, Зарина мухбиримизни пек сагъындыкъ! Ниает, о сыраларымызгъа къайтты ве бирден бизни лезетли рубрикасынен къувандырды! Будан да гъайры, Айше ве Эльмаз эгизлеримиз актуаль хаберлерни тариф эттилер, теджрибели Алие ве Джанике алып барыджыларымыз исе, телевидение акъта меракълы фактларны айтып бердилер. Программамызнынъ янъы чыкъышыны сейир этинъиз, достлар!