BalaLAND. Выпуск 69

Кяинат акъкъында не билесинъиз, балалар? Бизим мухбирлеримиз бу мевзуны огрендилер ве энди пайлашмагъа азырлар. Эгер сиз де озь бильгилеринъизни зенгинлештирмеге истесенъиз, «BalaLAND» программасынынъ янъы чыкъышыны сейир этинъиз.