«BalaLAND» Выпуск 59

Татиллер толусынен башланды! Имтианлар битти, дерслер ве эв вазифелери де ёкъ. Демек, энди бильгилеримизни чокълаштырмакъ ичюн даа чокъ вакъыт пейда олды. «BalaLAND»нинъ янъы чыкъышыны сейир этип, бильги хазинелеринъизни толдурынъыз!