Миллет Менлиги

КТ | РУС

Джемаат тарафындан танылгъан мукяфат намзети боюнджа «Миллет менлиги» ярышы ичтимаий медений лейхадыр. Онынъ макъсады Къырым Джумхуриетинде истисал ве ичтимаий комплекслерининъ, джемаат ве тиджаретнен огърашмагъан тешкилятларынынъ реберлерини, илим эрбапларыны, тасиль, сагълыкъ сакълав, медениет, санат, спорт сааларына иссе къошкъан мутехассысларны, бунынънен берабер, фааль гражданлыкъ позициясыны косьтерген бала ве генчлерни сечип алмакъ ве Къырымда яшагъан айры ватандашларымызнынъ фаалиети ве ярарлыкъларына джемаатнынъ дикъкъатыны джельп этмектир.

Ярыш номинациялары

 1. Йыл оджасы
 2. Йыл экими
 3. Йыл спортчысы
 4. Аджайип бала
 5. Дин эрбабы
 6. Медениетке иссе къошкъаны ичюн
 7. Йыл фермаджысы
 8. Илимге иссе къошкъаны ичюн
 9. Йыл джемаат эрбабы 
 10. Йыл студенти

Иштирак этмек ичюн

«Миллет менлиги» ярышы учь къысымдан ибарет:

 1. Ярышта иштирак этмек ичюн талапларынъызны берюв
 2. trkmillet.ru сайтында иштиракчилер ичюн рей берюв
 3. Гъалиплернинъ сайлавы ве къыйметли бахшышларнен тантаналы мукяфатланувы.
  Ярышта иштирак этмек ичюн аризалар октябрь 14-ден ноябрьнинъ 1-джи кунюне къадар къабул этиле.

Ярыш тешкилятчысы: АНО «ОКТРК»
Къошма малюмат алмакъ ичюн +7 (978) 917-32-02 телефон номерасы ве millet.menligi@trkmillet.ru электрон почта вастасы иле мураджаат эте билесиз.