Миллий хазинемизни сизнен ачмагъа азырмыз. Тарих, усталарнынъ ишлери ве сынъырсыз ильхам — бу эписи «Миллий хазине» рубрикамызда.

Алып барыджы:  Эльмара Мустафа

Рубрикалырымыз (Наши рубрики):

Ведущие

  • Эльмара Мустафа