Дулат кою

Халкъымызда айткъанлары киби, ишнинъ башы – сагълыкътыр. Эльбетте чокъ арекет эткен инсан нетиджеге ирише, энъ муими сагълыкъ олсун. Дулат коюнинъ яшайышынен «Тарих излери» таныш эте.