Бутюндюнья бала куню.

Балалар — бизим келеджегимиздир! Ноябрь 20 Бутюндюнья балалар куню къайд этиле. Шу куннинъ макъсады, отькерильген тедбирлер, истидатлы балалар — бу эписи бизим левхамызда.