«BalaLAND» Выпуск 58

Бизим кичик мухбирлеримизнинъ яз татиллери башланды. Олар насыл раатланаджакъларыны энди планлаштыралар.
Вакъытларыны пек шенъ кечирелер! Сиз де къошулынъыз!
Программамызнынъ янъы чыкъышыны сейир этинъиз!