BalaLAND. Выпуск 48

«BalaLAND» яйынынынъ бу чыкъышында биз генч блогерлернен таныштыкъ. Олар не акъкъында тариф эттилер? Я, даимий рубрикаларымызда насыл мевзулар айдынлатылды? Джеваплар программамызда, сейир этинъиз!