BalaLAND выпуск 42

Балалар, чешит спорт ёнелишлеринде мувафакъиетли олмакъ ичюн, не япмакъ керек, биле эдинъизми? Бу суальге джевапны боксчы мусафирлеримиз бердилер.
Бундан да гъайыры, бу афта биз Нобель мукяфатына даа бир адымгъа якъынлаштыкъ ве гузель бахшыш ясамагъа огрендик. Я сиз программамызнынъ янъы чыкъышыны сейир эттинъизми?