BalaLAND. Выпуск 36

Балаленд программасынынъ мухбирлери, эр кес киби, Янъы йылны беклейлер ве бу сененинъ нетиджелерини чыкъаралар. Яйынымызнынъ энъ парлакъ хатыралары бизим программамызда.