«Айше Шулакова нетиджелер иле» 27. 02. 21

Ракъамлар, яни цифровизация ярдым эте. Бугунь земаневий технологиялар кирсетилюви — икътисадиет мувафакъиетли инкишаф этмеси ичюн шартлардан биридир. Мобиль багънынъ кейфиети, 4 ве 5 G, пандемия девиринде Къырымда кутьлевий матбуат васталарынынъ иши. Бу ве башкъа суаллерге Къырымнынъ ички сиясет, малюмат ве багъ везири Михаил Афанасьев джевап бере. «Миллет» телеканалымыз ичюн махсус интервью. Форос къасабасында къурмакъ я да къурмамакъ? Къуруджы ширкет ерли сакинлер иле тиль тападжакъмы? Одалар кичик олса биле, оларнынъ ичинде алып барылгъан иш буюк. Музей ве китапхане янъы биналар беклеген вакъыт, театримизде чокъ бекленильген тамират девам эте.