Айыргуль кою

Шимди де койнинъ тогерек чети ешиллик. Тёпеге котерильсенъиз, табиий джеэтнен оськен мейва тереклери козюнъизни къувандыра. Айны алда, сув меселеси бар. Койде сув етишмей. Эвеллери эдждатларымыз экин экмек ичюн, таштан дагънынъ этегинде сув хавузларыны озь эллеринен япып, сув топлагъанлар.