"Ватан иле Саба". Эфир: 29.02.2020 с.

Бу яйынымыз девамында эм йырджылыкъ, эм алыпбарыджылыкъ, эм де сгълыкъ къорчалавы акъкъында сёз юрсеттик. Яш йырджыларнынъ биринджи адымлары узеринде тохталдыкъ. Тиль бильгилерининъ арттырылмасы мевзусына токъундыкъ.
29 февраля 2020