"Ватан иле Саба" Эфир 01.02.2020 с.

Февральнинъ 1 - Халкъара хиджаб кунюдир! Ильк мусафирлеримиз, аджайип дюльбер Хиджаб кийиминен юрьген ханымлар олды! Олар бизге Ана тилимизде, буюк зевкъ ве меракъ иле Аллаhнынъ эмирини, насыл ерине кетиргенлерини тариф эттилер. Экинджи болюгимизде спорт акъкъында лаф юрьсеттик. Куреш идманджысы, мувафакъиетли спортчы олмасы ичюн, не япмакъ керек олгъаныны айтып, кичик усталыкъ алышкъанлыкъларынен пайлашты. Эр бир халкъ ичюн, Ана тилини бильмек- дюньяда энъ муим вазифелерден биридир. Эгер тилимизни бильмесек – миллетимиз ер юзюнден ёкъ олурсынъ. Бу шубесиз мевзуда, биз КъФУ-нинъ Къырымтатар филология кафедрасынынъ мудири Эдие оджамызнен субетлештик. Мусафирлер: Гульнара Келямова, Бияна Кадри-заде, Нияре Аблаева, Заир Аппазов, Эдие Меметова.
01 февраля 2020