"Ватан иле Саба" Эфир 12.01.2020.

Фотографлар корьген шейни, адий инсан сезе билеми? Апансыздан япылгъан, я да планлаштырылгъанлар фоторесимлер даа кейфиетли ве гузель олалар? Сонъки вакъытларда, чешит тантаналы мерасимлернинъ яраштырылувында Бир сыра зенгин гъаелер пейда олды. Биз ава топнынъ ярдымынен байрам муитини яраткъан мутехассызны яйынымызгъа давет эттик. Къырымтатар йырларынынъ дюнья юзюне кельмеси. Йырджылар насыл ильхамланалар? Мусафиримизнен субет, ве эки музыкаль эсернинъ иджра этилюви. Мусафирлер: Усеин Буджуров, Сусанна Велиляева, Эдем Османов.
12 января 2020