"Ватан иле Саба" Эфир 11.01.2020.

Кечкен сене Къырым федераль университетининъ Къырымтатар ве шаркъ филологиясы факультети ичюн юксек севиеде кечти, студентлер бир сыра ярышларда фааль иштирак этип, биринджиликлерни къазандылар. Къырымтатар музыкаль саассы да, даима инкишаф низамында булунмакъта. Мусафиримиз генч йырджы, озь иджадий фаалиети акъкъында тариф эте. Бедиий услюпнинъ график ёнелиши, сонъки вакъытларда гъает рагъбетлидир. Земаневий тарзнынъ инджеликлери, мевзусындаки субетни бизим яйынымызда сейир эте билесинъиз. Мусафирлер: Назлы Сеитхалилова, Карина Акимова, Алина Кошелева, Мавиле Эдемова, Лемара Юсупова.
11 января 2020