Эфир: 15.12.2019.

Декабрьнинъ 15-Халкъара Чай куню. Чай — дюньяда бар олгъан рагъбетли ичимликлерден биридир. Тюркий халкълар арасында чай айыры дикъкъаткъа ляйыкъ олгъан ерни ала. Келинъиз бу акъкъында бир къач малюматны огренейик. Февзи Якубов адына Къырым муэндислик ве педагогика университетининъ, чалгъы ве алет кафедрасынынъ фаалиети не дереджеде? «Джаз-Бенд» ансамбли сейирджилерни ненен айретте къалдыра? Къырымтатар аилелеринде Ана тилининъ джанлы олмасы муим! Ибраимовлар къорантасы бойле нюмюневий аилелердендир. Мында бутюнлей фольклорымыз, урф-удетлеримиз ве умумен миллий медениетимиз яшап, инкишаф эте. Мусафирлер: Дилявер Муединов, Сервин Ибраимов, Джеваир Билялова, Зера Ибраимова.
15 декабря 2019