Мераба, Рамазан!

Рамазан айыны «он бир айнынъ султаны» деп, саялар. Шариатнынъ эсас къаиделери боюнджа, Ораза Ислям динининъ беш фарзлындан биридир. Бу куньлерде мусульманларнынъ эписи душманлыкъ акъта унутмакъ, джан агъыртувларны афу этмек, эйиликте яшамакъ ве эр бир арекетини Аллахнынъ шерефине багъышламакъ кереклер. «Миллет» телеканалы тарафындан бу мевзугъа багъышлангъан бир сыра файдалы ве меракълы левхалар азырланды. Бунен берабер мухбирлеримиз Къырымнынъ чешит кошелеринде ифтарларда булунып, махсус левхалар азырладжакълар. Эр кунь, саат 20:00 джанлы чыкъышлар сизлерни беклей. Биз иле олунъыз! Мукъаддес Рамазан айы мубарек олсун!