«Аиле Мавиле иле» – уникаль бир проекттир. Тамам бу программа черчивесинде белли инсанлар бахтлы аиленинъ сырлары иле пайлашып, озь омюр ёлу ве иш акъкъында къоранта ве якъын достлар арасында тариф этелер. Олар да тюрлю адиселернинъ шаатлары олып, бу икяеге даима къошулалар. Программа девамында бала, ана-баба меселелери, яшайышынынъ къыйынлыкълары ве башкъа меракълы суаллер ачыкъланыла.