Маматеке 26.05.2019

Къырым дегенде, инсанларнынъ акъылына денъиз ве къаялар, чёллер ве баирлар келе. Бизим ватанымызнынъ аджайип табиаты бар. Онынъ къадимий койлери ве къоба шеэрлери исе, кимсени лякъайд къалдырмай. Къырымнынъ тарихи пек зенгин. Эски Кермен, Черкез Кермен ве даа чокътан чокъ аджайып мескенлер. "Маматеке" программасынынъ мухбирлери бу къадимий ерлерини зиярет эттилер ве озьлерининъ теэссуратларынен пайлашмагъа энди азырлар. Программамызнынъ янъы чыкъышыны сейир этинъиз!
26 мая 2019