Къадынлар Алеми. Дженнет ве джеэннем. 20.04.18

Джуманъыз хайырлы ве мубарек олсун. 
Дженнет - Юдже Раббимиз тарафындан, иман эткенлерге ваад этильген буюк бир мукяфаттыр. Эр кес дженнетнинъ, аджеба насыл олгъаныны бильмеге истей. Тамам бизим невбеттеки программамызда Дженнет акъкъында меракълы ве файдалы малюматны ала билесинъиз. Шу фырсатны къачырманъыз!
20 апреля 2018