Яйля бою

«Яйля бою» - биринджи музыкаль проектимиз. Программада алып барыджы белли къырымтатар санаткярларынен бераберликте миллий нагъме ве оюнларыны иджра этип, меракълы субетте булуна. Яйын девамында гузель кейф, текрарланмаз дуйгъу ве янъы танышлыкълар оладжагъында ич шубеленменъиз.