ХЭШТЕГ ИШТЕ. 25.02.18

Эгер де сиз баланъызны мумкеммель илим саиби олмасыны истеп, окъув ерини къыдырсанъыз, биз сизге ярдым этерик. Къырымда бойле мектеплер бар. Оларнынъ сырасына кирген Биюк - Сюрень къасабасында ерлешкен интернат- гимназиясы акъкъында "Хэштег, иште"программасы тариф эте.
26 февраля 2018