Сюргюнликни корьген козьлер...

18 майыс 1944 сенеси… О вакъыттан берли энди 73 йыл кечти, лякин юрек аджысы ве кечмишнинъ хатыралары яраларны эп агъырттыра. Бу фаджианы озь козюнен корьген инсанларнынъ сайысы эп азлаша, бизим боюн-борджумыз исе, бу тарихыны язып, келеджек несиллерге бильдирмектир.
18 мая 2017