Фикрет Куртнебиев 88 яшына бакъмадан тендюрист инсан

Башынъа расткельген къыйын куньлерни хатырламагъа севмей. Фикрет къартбаба эр тарафлама устадыр. О, Ватанда биринджи уста оларакъ джамилернинъ пенджелелерини ясап башлады. Бугунь ихтияр 5 баланынъ бабасы, 12 торун ве 23 торундан торунынынъ къартбабасыдыр. Ихтияр эр вакъыт халкъымызнынъ айдын келеджеги ичюн дуа окъуй. Бизим телевизион такъымымыз Фикрет къартийге къавий  сагълыкъ тилеп, даа чокъ Ватанда омюр кечирип, эвлятларынынъ ферагъыны корьмесини тилей.
15 марта 2017