BalaLAND . Выпуск от 01.12.2019

Кичик мухбирлеримиз - Кичик сейирджилеримиз ичюн! Достлар, къадимий вакъытларгъа далып, динозаврларнен танышмагъа истейсизми? Я да Щелкунчикнен берабер маджераларгъа огърамагъа арзу этесизми? Я, Кунеш асылында, йылдыз олгъаныны биле эдинъизми? BalaLAND программасынынъ янъы чыкъышында бутюн бу суаллерге джевап тапарсынъыз. #balaland#къырым#кезинти#сеяат#динозаврлар#къокълалар#щелкунчик#кяинат#кунеш#йылдыз
01 декабря 2019