BalaLAND

Балалар, раатлыкъ кунюнъизни эгленджели, шенъ ве айны вакъытта янъы бильгилер алып, кечирмеге истесенъиз, "BalaLAND" программасы тамам сиз ичюн. Эр афта бизим кичик мухбирлеримиз озь яшдашларыны, этрафымызда олгъан аджайип дюньянен таныш этелер. Сейирджилернен берабер, олар къобаларнынъ сырлы муитине далалар, орманларнынъ темиз ве шифалы авасынен нефес алалар, Къара денъизнинъ сырларыны ачалар ве даа чокътан чокъ мевзуларны айдынлаталар. Спорт, музыка, илим, зенаатлар – эр бир саада олгъан истидатлы балаларнен танышалар. Сиз де бу маджераларгъа даветлисинъиз!