Анифе Эмирусеинова 85 яшында!

Къурман районынынъ сакини 85 яшыны толдурды. Анифе Эмирусеинова 6 баланынъ анасы, онынъ 14 торуны ве 15 торудан торуны бар. Озь юбилейини буюк ве севимли къорантасынен бирликте къайд этти. Байрамгъа бизим телевизион такъымымыз да къошулды. Фатиме Сейдаметова девам эте.
13 февраля 2020