Усеин Куркчининъ фикир инджилери

Усеин Куркчининъ фикир инджилери. Исмаил Гаспринский адына къырымтатар джумхурий китапханесинде алим-тильшынас, оджа, лингвистнинъ 115 йылыгъыны къайд эттилер. Белли эрбапнынъ ильмий иришмелери акъкъында Султание Ситакаева тариф этеджек.
24 января 2020