Хаберлер. Афта. 19.10.2019

Къырымда кечкен йылы Керич политехник колледжиндеки фаджиада эляк олгъанларнынъ хатырасыны анъдылар. Муратовлар аилесининъ, энди кендилерине аит олгъан къануний эвлери бар.Эв саиплери насыл абаданлаштырылалар? Бу йыл 37 чокъ къатлы эв фасадынынъ тамир этильмесине 100 миллион рубледен зияде пара масраф этильди. Сакинлер эвнен мемнюн къалдылармы? Ай-Серезде бу мевсимнинъ сонъки юзюмлерини джыялар. Ватандашымыз азбарымызда Лимонарий къурды. Цитрус мейваларындан насыл файдаланмакъ мумкюн аджеба? Бу ве дигер мевзулар акъкъында бизим яйынымызда сейир этинъиз.
19 октября 2019