Хаберлер (къырымтатар тилинде) 12.09.2018

Къырым журналистлери ве джемаатчылары озь сёзюнынъ сербестлигине ириштилер. ОБСЕ конференциясы Миллет телеканалынынъ генераль мудири Эрвин Мусаевни динъледи. Чокъ бекленильген мавы якъарлыкъ. Янъы Бадракъ коюне газ кечирильди «Фиданчыкъ». Чагъары коюнинъ бала багъчасына билингвист балалар къатнайлар. Къарасувбазарнынъ кенджелери ичюн исе янъы бала багъчасы ачылды
13 сентября 2018