ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 27.10.17

Янъы хаберлер:

- Бугунь девлет шура мебуслары, Акъмесджит район ёлбашчылары ве кой мемуриетининъ реберлиги ерли сакинлер иле Бадана коюнде корюшювлер кечирдилер. 

- Къырымнынъ бюджет паралары насыл макъсадларгъа масраф этильди. Бу акъта бугунь Къырым Джумхуриет назирлер шурасынынъ топлашувында сёз юрьсетильди. 

- Бугунь юзден зияде экспонатлар «Три религии – одна земля» серлевалы уникаль сергиде такъдим эттильди.

27 октября 2017