menligi

ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 01.08.17

Янъы хаберлер:
-Багъчасарай шеэрнинъ сакинлери Къырым Джумхуриет ёлбашчысына ичтимаий накълиенинъ кейфиетине шикяет этелер.
- Къырым сакинлерининъ украин банклары огюнде борджлары тертипке кетирильмеси акъта къанун имзаланды.
- Къырымда кене кадрлар денъишмеси.
- Курорт топлавнынъ кирсетилюви Къырымда раатланувнынъ фиятына тесир этмез.
- Баткъан геми экипажынынъ докъузынджы азасы араштырылувы токътатылды.
- Такъикъатчылар 8 яшлы огъланчыкъ олюми акъта ишни талиль этелер.
- Багъчасарайда Хансарайнынъ эсас объектлерде къазагъа къаршы ишлер кечирильмекте.
01 августа 2017