ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 28.03.17

Сонъки хаберлер:

- Федераль ве Къырым телеканалларны, шу джумледен «Миллет» телеканалыны сейир этмек ичюн беш къоранта ичюн Т2 приставкалары алынды.

- Игорь Шабанов «Чернеморнефтегаз» ширкетининъ генераль мудир вазифесини терк этти.

- Къырымнынъ партизан арекетинниъ 82 яшлы иштиракчиси, эмек ветераны Шукри Ахтемов вефат этти.

- Исмаил Гаспринский адына китапханемизде «Кечмиштен сесленюв» серлевалы китапнынъ такъдимнамеси олып кечти.

- Мукяфатлар, кубоглар ве медаллер буларны эписини «Нефес» адлы ансамбльнинъ оюнджылары, яш ватандашларымыз Москва шеэринден кетирдилер.

- Генчлер ичюн джумхурий китапханеде рессам Аблятиф Сулеймановнынъ биринджи сергиси ачылды.

28 марта 2017