ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 19.12.16

  • Русие Президенти Владимир Путин
    акимиет векилерини келеджек янъы йылнынъ хайырлайджакъ.
  • Къырым Джумхуриетинде янъы туристик бренды пейда олды.
  • Акъмесджитте балалар «Преград нет» премиясына наиль олдылар.
  • Мамашай коюнинъ сакинлери Совет Девирининъ къараманларынныъ адларыны эбедийлештирмеге истейлер
  • Украина акимиети Девлетте энъ буюк шахсий банкны девлетлештирмеге къарар алды.
  • Миллет телеканалы Янъы Йылгъа азырлыкълар башлады.
19 декабря 2016