ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 21.10.16

Сонъки хаберлер:

-Къырым парламентинде къырымтатарларнынъ абаданлаштырылувы ве интергациясы акъкъында сез юрсетильди.

-Сергей Аксёнов Къырым Джумхуриетининъ намлы спортчылары – Русие Федерациясынынъ джыйма такъымларынынъ азалары ве оларнынъ идманджылары – иле корюшти.

-Къырым пайтахтында Акъмесджит ве Махачкала шеэрлери  арасында ишбирлик акъта анълашма имзаланды.

-Къыздырув мевсимине махсус техника алынмасы ичюн Джумхурий бюджеттен 660 миллион рубле айырылды.

Къырым Джумхуриети кой-ходжалыкъ назирлигинде кой ерлеринде мескен къурулмасы я да сатын алынмасы ичюн ичтимаий одеме эльде этилювине 30 шеадетнаме берильди.

- Судакъ шеэринде федераль программа боюнджа айырылгъан параларнынъ масраф этильмеси девам эте.

-Акъмесджитте Къырым Джумхуриет девлет программасы черчивесинде «Иш адамлар фаалиетининъ эсаслары» адлы окъув курслар кечириле.

21 октября 2016