"Мен Артекке истейим" мектюп ярышы башланды

«Мен Артекке истейим» адлы иджадий ярыш озь ишини башлады. Халкъара бала меркезине ёлланма къазанмакъ ичюн, балалар он яштан он алты яшкъадже мектюпни эльнен язмакъ кереклер. Мектюп апрельнинъ он секизине къадар ёлланмалы. Тильшынаслар, оджалар ве Русие почтасынынъ векиллеринден ибарет олгъан жюри азаралы финалгъа чыкъкъанларны сечеджеклер. Ярышнынъ шартлары ве иштирак этмек ичюн къаиделер «Артек» адлы Халкъара бала меркезининъ сайтында ерлеше.

02 февраля 2016