Миллет МенлигиДжемаат тарафындан танылгъан мукяфат намзети боюнджа «Миллет менлиги» ярышы ичтимаий медений лейхадыр. Онынъ макъсады Къырым Джумхуриетинде истисал ве ичтимаий комплекслерининъ, джемаат ве тиджаретнен огърашкъан тешкилятларынынъ реберлерини, илим эрбапларыны, тасиль, сагълыкъ сакълав, медениет, санат, спорт сааларына иссе къошкъан мутехассысларны, бунынънен берабер, фааль гражданлыкъ позициясыны косьтерген бала ве генчлерни сечип алмакъ ве Къырымда яшагъан айры ватандашларымызнынъ фаалиети ве ярарлыкъларына джемаатнынъ дикъкъатыны джельп этмектир.


Ярыш номинациялары:
1) Йыл тербиеджиси
2) Йыл оджасы
3) Йыл экими
4) Йыл спортчы
5) Аджайип бала
6) Йыл китабы
7) Дин эрбабы
8) Медениетке къошкъан иссе ичюн
9) Йыл фермаджысы
10) Илимге къошкъан иссе ичюн
11) Йыл джемаат эрбабы 
12) Йыл студенти
«Миллет менлиги» ярышы учь къысымдан ибарет:
1) Ярышта иштирак этмек ичюн талапларынъызны берюв
2) trkmillet.ru сайтында иштиракчилер ичюн рей берюв
3) Гъалиплернинъ сайлавы ве къыйметли бахшышларнен тантаналы мукяфатланувы
Ярышта иштирак этмек ичюн аризалар июль 2-ден сентябрьнинъ 15 кунюне къадар къабул этиле.
Ярыш тешкилятчысы:
АНО ОКТРК

Лейха Русие Федерациясы Девлет Думасынынъ депутаты Руслан Бальбек ве Къырым мусульманлары Диний идаресининъ къолтутувы иле кечириле.

Къошма малюмат алмакъ ичюн +7 978 97 28 077 телефон номерасы ве millet.menligi@trkmillet.ru электрон почта вастасы иле мураджаат эте билесиз.